Общи условия

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта www.puhbooks.com – интернет магазин за поръчка на книги от каталога на „ПУХ – К” ЕООД, и взаимоотношенията на „ПУХ – К” ЕООД /Издателството/, с клиентите на магазина.

Глава 1. Общи разпоредби.

            1. „ПУХ – К” ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131204386, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Марица” 154, ет. 3, оф. 25. Основен предмет на дейност на дружеството е издаване на детски книги и помагала.

            2. „ПУХ – К” ЕООД е собственик на сайта www.puhbooks.com – виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава възможност на своите потребители да поръчват и получават срещу заплащане книги от каталога на Издателството.

3. „ПУХ – К” ЕООД има право да поставя в www.puhbooks.com препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителите.

 

Глава 2. Условия за поръчване и доставка.

            4. „ПУХ – К” ЕООД поддържа на сайта www.puhbooks.com каталог от артикули – детски книги и помагала, които могат да бъдат поръчвани от клиентите. В случай, че някой от артикулите е с изчерпана наличност, това е указано изрично на сайта.

            5. След като избере книгите, които желае да закупи, клиентът може да въведе номер на ваучер за отстъпка, в случай че разполага с такъв. В случай, че клиентът няма трайни отношения с „ПУХ – К” ООД, той следва да избере и начин на доставка, който също да бъде калкулиран в продажната цена на поръчката.

            6. След приключване на избора на артикули и въвеждане на опциите по предходната точка клиентът следва да избере опция за плащане на поръчката. В случай, че клиентът има регистриран профил на сайта, той може да продължи поръчката чрез профила си, като използва e-mail адреса и паролата въведени при регистрацията. В случай, че клиентът няма регистриран профил, той може да си регистрира такъв или да продължи поръчката като гост, като въведе необходимите за поръчката данни.

7. „ПУХ – К” ЕООД си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. „ПУХ – К” ЕООД декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане от съд или друг държавен орган.

8. След въвеждане на всички необходими данни клиентът следва да потвърди поръчката и крайната сума, която следва да заплати чрез бутона „Потвърди поръчката”.

9. Заплащането на поръчката се извършва по банков път по посочена на сайта банкова сметка или чрез наложен платеж при доставката. В случа, че клиентът е избрал плащане по банков път и дължимата сума по поръчката не постъпи по банковата сметка на „ПУХ – К” ЕООД в 3-дневен срок от потвърждаване на поръчката, поръчката се смята за отменена от клиента и не обвързва „ПУХ – К” ЕООД.

10. В случай, че клиентът е избрал плащане чрез банков превод, „ПУХ – К” ЕООД осигурява доставката на поръчаните артикули в срок от 3 дни от заверяване на сметката на дружеството с дължимата сума по поръчката. В случай, че клиентът е избрал плащане с наложен платеж, доставката се извършва в тридневен срок от потвърждаване на поръчката.

           

Глава 3. Договор.

            11. Потвърждаването на поръчката от страна на клиента с натискане на бутона „Потвърди поръчката” има силата на съгласие за сключване на договор между него и „ПУХ – К” ЕООД. Потвърждаването на поръчката имата силата на съгласие с настоящите Общи условия

            12. В случай, че при доставка на артикулите клиентът откаже да ги получи и да заплати цената, „ПУХ – К” ЕООД си запазва правото да предприеме необходимите действия за реализиране на вземането си по съдебен ред.

 

Глава 4. Дефекти и рекламации.

            13. В случай, че някой от артикулите, поръчани на www.puhbooks.com и доставен на клиента има производствен дефект, клиентът следва да се свърже с „ПУХ – К” ЕООД и да изпрати снимка с констатирания дефект. В този случай „ПУХ – К” ЕООД се задължава да изпрати на клиента нов артикул без дефект.

            14. В случай, че някой от артикулите, поръчани на www.puhbooks.com и доставен на клиента има дефект, появил се при доставката, „ПУХ – К” ЕООД не носи отговорност за него. В този случай клиентът следва да търси отговорност за дефекта от организацията извършваща доставката на артикулите.

 

Глава 5. Авторски права. Отговорност.

            15. Авторските права върху артикулите, произвеждани от „ПУХ – К” ЕООД и предлагани на www.puhbooks.com са собственост на „ПУХ – К” ЕООД.

            16. Артикулите, предлагани на www.puhbooks.com, не могат да бъдат използвани за търговски цели без изричното съгласие на „ПУХ – К” ЕООД. Всяко копиране или възпроизвеждане по какъвто и да е начин и използване за търговски цели представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и ще бъде преследвано със цялата строгост на закона.

 

Глава 6. Информация

            17. „ПУХ – К” ЕООД има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

            18. „ПУХ – К” ЕООД се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. „ПУХ – К” ЕООД се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

 

Глава 7. Допълнителни разпоредби

            19. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

            20. Всички противоречия, възникнали между „ПУХ – К” ЕООД и клиентите на www.puhbooks.com ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.

 

Авторските права върху настоящите общи условия са собственост на адв. Атанас Костадинов, Адвокатска кантора „Костадинов и партньори”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 154, ет. 3, тел. 032/940778. Общите условия или част от тях не могат да се използват, копират или възпроизвеждат без неговото изрично съгласие, изразено в писмена форма.